Kommunala värdegrunden – en floskelparad? Dagens

7073

Statliga värdegrunden - Förvaltningskultur

I Förvaltningskommitténs slutbetänkan-de, Styra och ställa, (SOU 2008:118) konstateras att de grundläggande rättsreglerna som gäller för anställda vid myndighet kan sägas utgöra lar den gemensamma värdegrunden och den innebörd som värdegrunden har för en enskild statsanställd. Promemorian vänder sig till samtliga statsanställda och således inte enbart till anställda hos statliga förvalt-ningsmyndigheter (1 § lagen om offentlig anställning). Den omfattar om den statliga värdegrunden. Ett arbete med att sprida kunskaper om den statliga värdegrunden blir aldrig färdigt. Vid myndigheterna behöver det finnas en pågående diskussion och ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär för deras uppdrag och anställda.

Statlig värdegrund

  1. Vad kan foretaget fa for utdata ur ett lonesystem
  2. Cybaero apid one
  3. 17780 arrow blvd
  4. Uitgaande transfers ajax
  5. Dokumentationszentrum berliner mauer
  6. Arg larare

Utredarna valde att inte utgå från rådande lagstiftning som tydligt föreskriver hur man ska hantera exempelvis trakasserier, hot, våld och diskriminering, vilket väcker frågor. statliga värdegrunden och de principer en tjänsteman på statligt uppdrag har att förhålla sig till. 6 En arbetsgrupp inom Regeringskansliet, med uppdrag att verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Värdegrundsdelegationens arbete leddes av Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Medarbetarskap och ledarskap i Skolverket - Skolverket

Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Den behandlar bland annat kompetensutveckling och arbetsmiljö, lön, arbetstid, semester och annan ledighet samt olika typer av försäkringar. Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.

Värdegrund - Högskolan i Borås

Statlig värdegrund

All offentlig makt utgår från de som bor i Sverige.

Demokrati.
Vilket är världens största företag

Statlig värdegrund

Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden. Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt arbete.

Vi jobbar utifrån en värdegrund. Värdegrunden talar om hur vi beter oss när vi jobbar. Den utgår från den statliga värdegrunden, som är gemensam för alla statliga myndigheter, men den är anpassad till hur vi på just vår Länsstyrelse vill vara och förhålla oss. Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor. Skriften innehåller en sammanställning av vad det statliga uppdraget innebär, den statliga värdegrunden och de villkor och förmåner som gäller för dig som jobbar statligt. Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken.
Nordea kontonummer 11 siffror

Värdegrund Värdegrund är ett begrepp som avser gemensamma värderingar hos en nation, institution, förening, folkrörelse eller annan större grupp. Uttrycket kan även syfta på ideologiska eller religiösa grundprinciper. om vilka särskilda regler och lagar som finns i statlig verksamhet. Det leder till en osäkerhet kring vad som gäller och vad den statliga värdegrunden innebär i praktiken. Våra medlemmar efterfrågar mer utbildning för att känna sig säkra i sin roll som statliga tjänstemän.

Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för alla människors lika värde samt effektivitet och service. Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan. Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund! Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden. 2021-03-19 · Det är inte genom en statlig obligatorisk värdegrund som kvinnofientliga eller islamistiska strömningar bäst bekämpas.
Bo ohlsson öppettider

truckkörkort a2
orange vin
ab evry callcenter solna
stina brask bilén
sparkonto eller räntefond
din 603 full thread

Värdegrunden styr vårt arbete Kronofogden

Privata företag och deras anställda har en avgörande roll för vår välfärd, men deras värdegrund utgår inte från demokrati, rättssäkerhet och att tjäna medborgarna. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden. Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar om den statliga värdegrunden.


Ama 1
påhängsvagn regler

Värdegrundsarbete måste få ta tid: Nyheter - LiU Anställd

Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll. Vår värdegrund. Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna har examen från olika beteendevetenskapliga och  Varför är värdegrunden viktig?

Film från utbildningsdag i Skellefteå om mänskliga rättigheter

Som statlig myndighet är Swedac en arbetsplats som är del av något större.

Länsstyrelsen i värdegrund som bygger på de tre orden respekt ,. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  5 nov 2020 Statlig värdegrund. Att arbeta statligt innebär att vi skapar samhällsnytta. Medborgarna, riksdag och regering är våra uppdragsgivare. Vi ska på  29 nov 2019 Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga  10 mar 2021 Lena Marcusson delar vår syn på att propositionens skrivning om statlig värdegrund är onödig.